Important changes in the regulations on foreigners

On 1 July 2023, the state of epidemic emergency in Poland was cancelled. On 31 July, the regulations on foreigners introduced in connection with the COVID-19 pandemic will cease to apply. This will affect the legal situation of many foreigners in Poland.

What will change?

Those extended by law and expiring during the epidemic emergency will end:

 • deadlines for applying for a temporary residence permit, permanent residence, residence of a long-term EU resident, visa extension, extension of residence under the visa-free regime;
 • deadlines for leaving Poland pursuant to Article 299(6) of the Act on Foreigners;
 • deadlines for voluntary return specified in decisions on the foreigner’s obligation to return;
 • periods of validity of residence cards;
 • periods of validity of temporary certificates of identity of the foreigner
 • periods of validity of the Pole’s Card;
 • periods of validity of work permits and declarations of entrustment of work to foreigners;
 • periods of validity of certain other documents issued to foreigners.

The basis for recognising a foreigner’s stay as legal will also be repealed if, on 14.03.2020, the foreigner was staying in Poland on the basis of:

 • visa-free traffic;
 • Schengen visa issued by the Polish authorities or authorities of another Schengen State;
 • a residence permit of another Schengen State.

What should you do?

 • If you have been staying in Poland on the basis of the regulations introduced in connection with the COVID-19 pandemic and you still want to stay in Poland, try to legalise your stay as soon as possible. 
 • If you have been working in Poland on the basis of an extended work permit or statement on delegating work to a foreigner, and you still want to do so, try to legalise your work as soon as possible. If your document has expired during the COVID regulations, you can apply for a new document to the authority that issued the expired document.

If you do not know how to do this, seek advice from the Help Centre for Foreigners in Warsaw, Lodz or Lomza. 

More information in different languages can be found here: https://www.gov.pl/web/udsc/odwolanie-stanu-zagrorzenia-epidemiczny–skutki-dla-sytuacji-prawnej-cudzoziemcow

Information in English, Ukrainian, Russian, French, Vietnamese and Arabic can be found at the bottom of the UdSC website.

 

UKR

1 липня 2023 року в Польщі скасували стан епідемічної загрози. 31 липня припиняють діяти законодавчі норми щодо іноземців_ок, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19. Це вплине на правове становище багатьох іноземців і іноземок у Польщі.

Що зміниться?

Закінчаться продовжені законом під час стану епідемічної загрози:

 • терміни подачі заявки на отримання дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання, довгострокового перебування резидента ЄС, продовження візи, продовження перебування за безвізовим режимом;
 • терміни виїзду з Польщі згідно ст. 299 сек. 6 Закону про іноземців;
 • дати добровільного повернення, зазначені в рішеннях про зобов’язання іноземця повернутися;
 • терміни дії дозволу на проживання (karta pobytu);
 • строки дії тимчасових посвідчень іноземної особи (TZTC);
 • терміни дії Карт поляка;
 • строки дії дозволів на роботу та декларацій про доручення роботи іноземцю;
 • строки дії деяких інших документів, виданих іноземцям.

Також скасовується підстава для визнання легальним перебування іноземця_ки, якщо 14 березня 2020 року він перебував у Польщі на підставі:

 • безвізовий режим;
 • шенгенська віза, видана органами влади Польщі або іншої країни Шенгену;
 • посвідки на проживання іншої країни Шенгену.

Що треба зробити?

 • Якщо ви залишилися в Польщі на підставі правил, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19, і все ще бажаєте залишитися в Польщі, спробуйте якомога швидше легалізувати своє перебування.
 • Якщо ви працювали в Польщі на підставі продовженого дозволу на роботу або заяви про доручення роботи іноземцю і бажаєте продовжувати, постарайтеся легалізувати свою роботу якнайшвидше. Якщо термін дії вашого документа закінчився під час пандемії COVID, ви можете подати заявку на отримання нового документа до органу, який видав прострочений документ.

Якщо ви не знаєте, як це зробити, зверніться за порадою до Центру Допомоги Іноземцям у Варшаві, Лодзі чи Ломжі.

Більше інформації різними мовами можна знайти тут: https://www.gov.pl/web/udsc/odwolanie-stanu-zagrorzenia-epidemiczny–skutki-dla-sytuacji-prawnej-cudzoziemcow

Інформацію англійською, українською, російською, французькою, в’єтнамською та арабською мовами можна знайти внизу сайту Управління у справах іноземців.

 

RU

1 июля 2023 г. в Польше отменили режим эпидемиологической угрозы. 31 июля прекращают действовать законодательные нормы в отношении иностранцев_ок, введенные в связи с пандемией COVID-19. Это повлияет на правовое положение многих иностранцев и иностранок в Польше.

Что изменится?

Истекают продолженные законом во время эпидемической угрозы:

 • сроки подачи заявки на получение разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание, долгосрочного пребывания резидента ЕС, продление визы, продление пребывания на основании безвизового режима;
 • сроки выезда из Польши согласно ст. 299 п.6 Закона об иностранцах;
 • сроки добровольного возвращения, указанные в решениях об обязательстве иностранца вернуться;
 • сроки действия вида на жительство (karta pobytu);
 • сроки действия временных удостоверений личности иностранца (TZTC);
 • сроки действия Карт поляка;
 • сроки действия разрешений на работу и деклараций о поручении выполнения работы иностранцу;
 • сроки действия других документов, выданных иностранцам.

Также отменяется основание для признания легальным пребывания иностранца, если 14 марта 2020 года он находился в Польше на основании:

 • безвизового режима;
 • шенгенской виза, выданной органами власти Польши или другой страны Шенгена;
 • вида на жительство другой страны Шенгена.

Что нужно сделать?

 • Если вы находитесь в Польше на основании правил, введенных в связи с пандемией COVID-19, и все еще хотите остаться в Польше, попробуйте как можно скорее легализовать свое пребывание.
 • Если вы работали в Польше на основании продленного разрешения на работу или декларации о поручении выполнения работы иностранцу и хотели бы продолжать, постарайтесь легализовать свою работу как можно быстрее. Если срок действия документа истек во время пандемии COVID, вы можете подать заявку на получение нового документа в орган, выдавший просроченный документ.

Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за консультацией в Центр Помощи Иностранцам в Варшаве, Лодзи или Ломже.

Больше информации на разных языках можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/udsc/odwolanie-stanu-zagrorzenia-epidemiczny–skutki-dla-sytuacji-prawnej-cudzoziemcow

Информацию на английском, украинском, русском, французском, вьетнамском и арабском языках можно найти в самом низу на сайте Управления по делам иностранцев.